Sambandsmuseum Jørstadmoen

Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum (MKJ) befinner seg i det gamle depot-området i utkanten av Jørstadmoen militærleir. Utstillingene er etablert i det nå fredede linje- og landvernsdepotet fra 1893, og omfatter et samlet gulvareal på rundt 1200 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer med mange hundre hoved-gjenstander. Sammen med alle sats-komponentene har Modellkammeret mange tusen gjenstander
Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum
Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum (MKJ) befinner seg i det gamle depot-området i utkanten av Jørstadmoen militærleir. Utstillingene er etablert i det nå fredede linje- og landvernsdepotet fra 1893, og omfatter et samlet gulvareal på rundt 1200 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer med mange hundre gjenstander. Sammen med alle sats-komponentene har Modellkammeret mange tusen gjenstander

Formålet med stiftelsen er å drive et sambandsmuseum, for derved å gi allmennheten informasjon og kunnskap om militært samband, og informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT) på både taktisk og strategisk nivå i Norge. Jørstadmoen militære leir, dens historie og daglige drift fra midten av 1700-tallet fram til i dag, inngår som en del av utstillingen.

Målgruppene kan være tidligere og stadig tjenestegjørende personell i Forsvaret, det sivile skoleverk, lag og foreninger og andre, med generell interesse for forsvarshistorie og utviklingen innen militær informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Åpningstider Sambandsmuseum
Museet er vanligvis åpent for omvisning hver torsdag klokken 1200 – 1600 i sommerhalvåret (uke 23 – 32). I tillegg kan gruppevis omvisning avtales hele året.

Kontaktperson ved Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum er:

Eivind Kjellsmoen Daglig leder ved MKJ
Mobiltelefon 995 01 899
E-post: modellkammer etterfulgt av "@" og "gmail.com

Historien om Jørstadmoen
Jørstadmoen har vært brukt som ekserserplass siden 1700-tallet, men det var først på slutten av 1800-tallet Jørstadmoen ble leir med fast bygningsmasse.

Leiren ble brukt til internerings- og flyktningleir flere ganger under første verdenskrig og mellomkrigsårene.

Tyskerne bygget ut mesteparten av leiren under andre verdenskrig. Jørstadmoen er blant annet kjent for lærerinterneringen; i 1942 ble 686 lærere internert på Jørstadmoen av NS-regimet før videre deportering til Nord-Norge. Senere ble leiren brukt til internering av russiske krigsfanger før de ble deportert til andre fangeleirer rundt om i Norge. Anslagsvis 70 000 fanger var innom leiren, 954 av disse mistet livet under oppholdet og ligger gravlagt på en krigskirkegård like utenfor leiren. Leiren fungerte også som infanterileir og lasarett for tyske avdelinger.

Etter krigen overtok Hærens samband leiren. Fra høsten 1945 hadde Hærens sambandsskoler (senere Hærens sambands skole- og øvingsavdeling (HSBSØ) og Sambandsregimentet (SBR)) tilhold her. Den tidligere sykeleiren, som ligger utenfor resten av dagens leirområde, fikk navnet K-leiren (Kvinneleiren) etter å ha blitt brukt av kvinnelige soldater på sambandskurs rett etter krigen.

Sambandet preget Jørstadmoen fram til avdelingen i 2005 ble erstattet av et nytt felles kompetansesenter; FK KKIS. FK KKIS ivaretar sambands-, kommando- og kontrollinformasjonssystemer for hele Forsvaret, både for hær, sjø, luft og HV.
Les mer

Kontaktinformasjon