Utkikkstårn Gudbrandsdalslågen

Start ved Cirkle-K-stasjonen på Strandtorget, og følg turvegen gjennom gangtunnel og bru over Mesnaelva. Turvegen fortsetter nordover med Lågen på venstre hånd og fotball-løkker til høyre. Mosodden er et populært sted for et raskt bad når temperaturen tillater. Her det også infotavle som forteller om fuglereservatet, og vi tar oss tid til å studere fuglelivet før vi går videre. Ved det nye fuglekikkertårnet er det et elektronisk turmål for dere som bruker Sjekk UT-appen.
Start ved Cirkle-K-stasjonen på Strandtorget, og følg turvegen gjennom gangtunnel og bru over Mesnaelva. Turvegen fortsetter nordover med Lågen på venstre hånd og fotball-løkker til høyre. Mosodden er et populært sted for et raskt bad når temperaturen tillater. Her det også infotavle som forteller om fuglereservatet, og vi tar oss tid til å studere fuglelivet før vi går videre. Ved det nye fuglekikkertårnet er det et elektronisk turmål for dere som bruker Sjekk UT-appen.

Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.

Lågendeltaet er et av Norges største innenlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua. Området omfatter foruten elva og vannet også alle øyer og noen strandpartier, men unntatt enkelte bukter nær Vingnes og byen. Reservatet er også forbundet med Lågendeltaet dyrefredningsområde, som omfatter dyrkamarka på vestbredden langs Jørstadmoen.

Lågendeltaet har også vært et viktig område for tradisjonelt fiske etter lagesild om høsten, når den går opp i Lågen for å gyte. Dette har lenge vært landets største innlandsfiske,[2] men har etter hvert mistet betydning.

Området er meget viktig som raste- og beiteområde for mange fuglearter. Våren og sommeren 2015 ble det observert 12 arter ender, blant annet knekkand som står på den norske rødlista som «sterkt truet»

Del av Lågen fra Øyer til sør for Lillehammer. Et av Norges største innlandsdelta. Stort og variert med gruntvannområde, øyer, kanaler, strandenger, sump og dyrka mark. Nasjonal verneverdi. Svært vikrig trekklokalitet for fugl. Viktig ledd i den indre trekkruta for Østlandet. Også viktig overvintringsområde og hekkeområde. Svært stor artsrikdom. Særprega natur- og kulturlandskap med stor landskapsestetisk verdi. Sammensatt vegetasjon. Flere plantearter og vegetasjonstyper er sjeldne på landsbasis, bl.a. flommark.
Les mer

Kontaktinformasjon

  • Mosodden - 2618 - Lillehammer